Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

- Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh chống phá hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện điều đó, chúng lợi dụng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền kích động, chống phá cách mạng Việt Nam với những hình thức tinh vi, phức tạp, khó lường.

Các thế lực phản động tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do là mạng xã hội có tốc độ lan truyền nhanh, khả năng lan rộng, miễn phí... Bên cạnh đó, Việt Nam lại là quốc gia có số người dùng Internet và mạng xã hội thuộc tốp đầu thế giới với hơn 62 triệu người sử dụng mạng xã hội. ở Việt Nam hiện nay có nhiều mạng xã hội đang hoạt động, phổ biến là Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube, Instgram...

Bên cạnh những yếu tố tích cực, mạng xã hội cũng bộc lộ những hạn chế tiêu cực. Bên cạnh những thông tin tích cực, cũng có không ít những thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận công cuộc đổi mới đất nước; chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... việc chống phá với tần suất ngày càng dày đặc, nhất là trong thời điểm hiện nay chúng ta đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng. Thời gian qua đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, góp phần định hướng cho đảng viên và nhân dân trong tỉnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chống phá Đảng, phá hoại công cuộc đổi mới đất nước trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, dao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do vậy để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng chúng ta cần phải xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm; nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên do vậy mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và kỹ năng của mình trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội. Chủ động, tự giác chia sẻ, bình luận các bài viết phản ánh những thông tin tích cực, giới thiệu những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phát hiện và phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, có những bài viết định hướng cho đảng viên và nhân dân trước những vấn đề được dư luận quan tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thể hiện tinh thần kiên quyết trong đấu tranh với các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.                                  

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục