Chủ động đấu tranh với luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

- Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại... Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Đảng và Nhà nước ta luôn kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; ý chí tự lực tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng; kết hợp chặt chẽ ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; kết hợp giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; kế thừa, phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước đối với đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhờ đường lối đối ngoại nhất quán trên, Việt Nam ngày càng mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác quan trọng và các nước láng giềng, bạn bè truyền thống trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế. Cùng với đó, sau hơn 35 năm đổi mới, kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh của đất nước ta cũng đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần; chính trị, xã hội ổn định trên cơ sở khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội quốc tế. Có thể khẳng định rằng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Những kết quả nổi bật của đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng tạo, nhất quán của Việt Nam là minh chứng rõ ràng bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch khi chúng cho rằng nền ngoại giao Việt Nam còn lạc hậu, bị động, chưa đủ sức bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục