Đánh giá thực chất, nghiêm túc

- Thực hiện hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thời điểm này, tất cả các cấp ủy trong toàn tỉnh đang thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh luôn bám sát các hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, trong đó, các tổ chức đảng chú trọng đánh giá thực chất, hiệu quả, không chạy theo bệnh thành tích. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đổi mới quy trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá theo hướng đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Công tác lãnh đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng tăng cường, bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất. Phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Chi bộ thôn Bình An, xã Bình Nhân thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn chia sẻ: Để công tác kiểm điểm, đánh giá được thực hiện khách quan, thực chất, đúng quy định, Đảng bộ huyện tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Thường trực Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện dự, theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện gợi ý kiểm điểm đối với 3 chi bộ, đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm do có những vi phạm liên quan đến công tác quản lý địa bàn, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm. Theo đó, Đảng ủy Khối yêu cầu, việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tránh qua loa, hình thức, khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, khách quan, toàn diện. Việc đánh giá, xếp loại phải thực chất, tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân.

Đồng chí Bùi Hữu Thêm, Bí thư chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Đảng bộ trường Chính trị tỉnh cho biết, việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên trung thực, chính xác sẽ giúp đảng viên có ý thức, biện pháp trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị và mỗi đảng viên. Do đó, chi bộ đang chuẩn bị nghiêm túc chu đáo cho việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên của chi bộ cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Chi bộ thôn Cầu Bâm, Đảng bộ xã Sơn Nam (Sơn Dương) chia sẻ: Tại buổi kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên chi bộ cuối năm, mỗi đảng viên đều chuẩn bị kỹ lưỡng bản kiểm điểm cá nhân. Mỗi đảng viên đều được các đảng viên trong chi bộ nhận xét, góp ý về những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Đây là việc làm định kỳ mỗi năm, nhưng sẽ giúp mỗi đảng viên được tự soi, tự sửa mình. Từ đó, phát huy được tinh thần gương mẫu, luôn nêu gương của mỗi đảng viên.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là dịp để tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Để thực hiện nghiêm túc thực chất công tác này, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình. Có như vậy công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021 mới thật sự nghiêm túc, thực chất, đạt hiệu quả cao.

 Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục