Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Hội Nghị trung ương 4 khóa XIII

- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt hàng đầu bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng. Một trong những nguyên nhân làm giảm uy tín và sức lãnh đạo của Đảng là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tiếp theo tinh thần các Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiếp tục khẳng định trong giai đoạn hiện nay, để xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh thì không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trên lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn là phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đây mới là cái gốc, cái cơ bản phải chống. Bởi hai vấn đề này có sự liên quan với nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Như vậy Đảng ta đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng đã bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát hợp với tình hình mới. Trong đó Trung ương chỉ rõ nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định vào con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; không hết lòng vì dân vì nước, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng; tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân.

Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa” là một bước rất ngắn. Vì vậy, trong công tác này, chúng ta không chỉ dừng lại ở những giải pháp “phòng” mà phải kiên quyết “chống”. Đảng muốn vững mạnh và thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện thì hệ thống chính trị cũng phải được xây dựng vững mạnh, liêm chính, để thể chế hóa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng thành chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế phát triển của đất nước. Vì vậy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn với Đảng ta, nhằm đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục