Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra

- Căn cứ các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành văn bản cụ thể hóa để chỉ đạo, quán triệt, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh. Trong chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra thời gian qua có nhiều điểm đổi mới, sáng tạo đã đem lại hiệu quả cao cho ngành Thanh tra tỉnh trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Toán, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Thanh tra tỉnh đã thực hiện chuyển việc từng cuộc thanh tra riêng lẻ sang thanh tra hành chính, đó là thanh tra trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của thủ trưởng cùng cấp. Nội dung thanh tra gồm việc thực hiện chính sách, pháp luật, quyền hạn được giao, từ đó giúp UBND tỉnh đánh giá chính xác vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đề xuất các kiến nghị, biện pháp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước. Đồng thời, với cách làm này đã tạo điều kiện cho cơ quan Thanh tra chủ động trong sử dụng, bố trí thời gian để thực hiện các nhiệm vụ khác của mình; kết hợp tốt giữa công tác thanh tra theo kế hoạch và nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được UBND tỉnh giao.


Cán bộ Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Qua thanh tra đã đánh giá sâu sát trách nhiệm và hiệu quả làm việc của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, làm chuyển biến rõ nét nhận thức của các ngành, các cấp, nâng cao trách nhiệm và rút ngắn được thời gian thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hạn chế phát sinh tiêu cực cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và tổ chức, doanh nghiệp. Việc làm này được triển khai từ cơ quan Thanh tra tỉnh, sau khi có hiệu quả đã được nhân rộng và thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các sở đã quan tâm, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, xử lý, chấn chỉnh những sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra. Kết quả nhiều đơn vị được thanh tra đã tự nguyện khắc phục những sai phạm về kinh tế ngay trong quá trình thanh tra. Kết quả thu hồi đối với các sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra của toàn ngành đạt trên 90%. Cụ thể, từ 2005 đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 4.399 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 5.632 tổ chức, trên 5.000 cá nhân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm trên 110 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi số tiền trên 78,9 tỷ đồng, ban hành 3.391 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng về các lĩnh vực; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 1.896 tổ chức, 2.690 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến sai phạm.

Riêng Thanh tra tỉnh tiến hành 54 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, vốn đầu tư xây dựng, công tác thu sử dụng phí, lệ phí tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh; việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí; thanh tra trách nhiệm quản lý sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí; thanh tra trách nhiệm quản lý của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền trên 24 tỷ đồng; xử lý khác 7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 79 tập thể và 158 cá nhân có liên quan đến sai phạm. 

Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường thanh, kiểm tra trách nhiệm của giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Sớm ban hành quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong hoạt động thanh tra. Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động thanh tra; hướng dẫn, kiểm tra các sở trong xây dựng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thanh tra theo quy định; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp giữa cơ quan Thanh tra với các cơ quan trong Khối Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy để trao đổi thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; với các ban của HĐND tỉnh trong việc trao đổi thông tin, đôn đốc giám sát việc thực hiện các kết luận của thanh tra, đặc biệt là các nội dung đã được giám sát, kiến nghị.              

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục