Tiếng việt | English

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10/1930 - 18/10/2020: Tự hào truyền thống Văn phòng cấp ủy

- Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra từ ngày 14 đến 31/10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng - tiền thân của Văn phòng cấp ủy sau này. Ngày 29-1-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18-10-1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy Đảng.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy vận dụng linh hoạt tư tưởng của Bác, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên lắng nghe các ý kiến, đề xuất, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Cán bộ Phòng Tổng hợp – Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi công việc

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đổi mới việc xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các hội nghị của cấp ủy.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Văn phòng Tỉnh uỷ đã phối hợp  các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy tỉnh ban hành trên 7.600 văn bản, trong đó 110 nghị quyết, 34 chương trình, 380 kế hoạch, 13 quy chế, 1.352 quyết định, 27 quy định..; tham mưu phục vụ 11 hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; 20 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 76 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các hội nghị giao ban hằng quý của Thường trực Tỉnh ủy, cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy; hội nghị trực tuyến; hội nghị chuyên đề sơ kết, tổng kết…Văn phòng xây dựng chương trình hành động hằng năm, chương trình công tác của cấp ủy tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị, tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh. 

Điểm mới của công tác tham mưu trong nhiệm kỳ qua  là Văn phòng Tỉnh uỷ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng chất lượng, khoa học, nâng cao chất lượng các cuộc họp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc họp của cấp ủy. Trong đó có việc sử dụng hiệu quả ứng dụng cơ sở dữ liệu diện rộng của Đảng; triển khai phần mềm gửi nhận tài liệu họp của cấp ủy; lắp đặt các phòng họp trực tuyến tại Tỉnh ủy. Cùng với đó, chất lượng công tác tham mưu xây dựng thực hiện các quy chế, quy định, các chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy ngày càng chủ động, hiệu quả; thực hiện tốt công tác thẩm định, đề xuất các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, các mặt công tác như tiếp công dân, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị, tài chính Đảng tiếp tục được đổi mới, hiệu quả.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức luôn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tự phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực, chủ động, tích cực trong tham mưu, phục vụ, từng bước chuyên môn hoá, cải tiến lề lối làm việc bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các đơn vị trong và ngoài tỉnh ngày một chặt chẽ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của cấp ủy tỉnh ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Do đặc thù công việc, cán bộ văn phòng cấp ủy phải luôn đặt mình trong trạng thái "sẵn sàng" với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những cán bộ văn phòng cấp ủy được tiếp xúc hầu hết các thông tin đến cấp ủy, chủ trương của Đảng, Nhà nước; được gần gũi và làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của cấp ủy, là cơ hội để học tập tác phong, kinh nghiệm công tác, phương pháp tư duy… Đây môi trường thuận lợi giúp cán bộ văn phòng từng bước trưởng thành. Do vậy, mỗi cán bộ, công chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tuyệt đối trung thành, trau dồi kiến thức, tuân thủ nguyên tắc bảo mật; hòa nhã, khiêm tốn, tận tâm, tận lực, tận tụy, tận tình. 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng tự soi tự sửa để hoàn thiện bản thân góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của văn phòng cấp uỷ với chất lượng, hiệu quả cao nhất nhằm phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục