Tiếng việt | English

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

- Bản lĩnh chính trị vững vàng là một phẩm chất quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, tuy nhiên để có được điều đó đòi hỏi phải có một quá trình giáo dục, bồi dưỡng, học tập, rèn luyện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ. Thực tế cho thấy, hiện nay đa số cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng,

có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều người đã phát huy vai trò nêu gương, đi đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân ghi nhận.

Tuy nhiên, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, những khó khăn, phức tạp nảy sinh trong quá trình hội nhập, đặc biệt là sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, giảm sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, không chủ động, tự giác đấu tranh với những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ về sự suy thoái trên. V. I. Lênin từng chỉ rõ, các thế lực thù địch không thể đánh đổ được những người cộng sản, trừ chính những sai lầm của chính mình. Điều này có nghĩa là, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ có vai trò quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức mà còn có ý nghĩa đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên. Do vậy mỗi cấp ủy đảng, mỗi tổ chức Đảng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình. Làm tốt công tác này sẽ góp phần quyết định chặn đứng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục