Nâng cao chất lượng công tác xây dựng báo cáo chính trị tại đại hội cơ sở

- Một trong những nội dung hết sức quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp là thảo luận, thông qua báo cáo chính trị. Đây là văn kiện trung tâm của đại hội, vừa có giá trị tổng kết thực tiễn, bài học kinh nghiệm, vừa xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo của mỗi tổ chức đảng. Do đó báo cáo chính trị cần phải được quan tâm xây dựng hết sức công phu, nghiêm túc từ kết cấu, bố cục đến nội dung, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Tính đến thời điểm giữa tháng 3/2020, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiều đảng ủy cơ sở đã xây dựng xong dự thảo bộ báo cáo chính trị đại hội cấp mình để lấy ý kiến của đại hội các chi bộ trực thuộc.

Qua làm việc thực tế cơ sở chúng tôi nhận thấy nhiều cơ sở đã xây dựng được báo cáo chính trị có chất lượng, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua; từ đó xác định được các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên bên cạnh những cơ sở triển khai nghiêm túc, vẫn còn một số cơ sở việc xây dựng báo cáo chính trị đại hội bộc lộ nhiều hạn chế đó là: việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua còn chung chung, thiếu sự so sánh với mục tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ, chưa đánh giá được sự phát triển, sự tăng trưởng so với nhiệm kỳ trước đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan của những việc chưa làm được, do vậy bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo của cả nhiệm kỳ còn chung chung, thậm chí vẫn là bài học của nhiệm kỳ trước.

Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều cơ sở dập khuôn theo kết cấu, bố cục của dự thảo báo cáo chính trị đại hội cấp huyện không căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương mình để cụ thể hóa cho phù hợp. Có cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch trong khi địa phương không có cơ sở để phát triển ngành kinh tế này; có cơ sở kinh tế nông, lâm nghiệp là chủ đạo nhưng lại xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ...

Do thiếu cơ sở thực tiễn nên mặc dù xác định các nhiệm vụ như vậy nhưng phần giải pháp thực hiện của các nhiệm vụ đề ra trên gần như không có gì. Có cơ sở “kế thừa” gần như y nguyên nội dung dự thảo báo cáo chính trị của đại hội cấp trên, kể cả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện không thuộc thẩm quyền của cấp mình.

Những hạn chế trên thể hiện sự nhận thức chưa đầy đủ của cấp ủy cơ sở trong công tác xây dựng báo cáo chính trị, điều này cũng thể hiện sự thiếu trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Thành lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là đại hội điểm cấp xã của tỉnh.  Ảnh: Hoàng Thảo

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Báo cáo chính trị của đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị”. Để xây dựng báo cáo chính trị của đại hội đáp ứng được yêu cầu trên, theo chúng tôi, các cấp ủy cơ sở phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: phải đánh giá đúng tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của đảng bộ đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Phải chỉ ra được những mô hình mới, cách làm hay trong nhiệm kỳ, đặc biệt phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời với việc đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, báo cáo chính trị phải làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với đảng bộ, địa phương mình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Hai là: Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên nhưng phải trên cơ sở tiềm năng, nội lực, thế mạnh và khả năng thực hiện của địa phương mình để xác định nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá và các chỉ tiêu cụ thể phù hợp, có tính khả thi cao. Tuyệt đối tránh việc chưa khảo sát, đánh giá đúng tình hình thực tế của địa phương mà đề ra các chỉ tiêu cao không có khả năng thực hiện hoặc chỉ tiêu quá thấp “cả nhiệm kỳ nhưng chỉ thực hiện trong nửa nhiệm kỳ”, hoặc xác định lĩnh vực đột phá nhưng lĩnh vực đó chưa phải vấn đề cấp thiết của địa phương. Điều quan trọng, có ý nghĩa quyết định để ngay sau đại hội đưa nghị quyết  nhanh chóng đi vào cuộc sống là các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong báo cáo chính trị phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương đơn vị và thường đáp ứng được sự mong mỏi của đảng viên  và nhân dân ở địa phương.

Ba là: Phải nhận thức rõ trách nhiệm của tập thể  cấp ủy, Ban Thường vụ  cấp ủy trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị, tuyệt đối tránh việc khoán trắng công tác xây dựng văn kiện cho tiểu ban văn kiện hoặc cấp ủy. Quá trình xây dựng báo cáo chính trị phải đảm bảo đúng quy trình từ việc xây dựng đề cương, xác định nội dung, kết cấu, bố cục các phần, mục của báo cáo chính trị, lấy ý kiến của cấp ủy về đề cương chi tiết báo cáo chính trị. Sau khi hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị tổ chức lấy ý kiến trong cấp ủy, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, ý kiến của cấp ủy cấp trên, ý kiến của các đảng viên lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương, lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân... Việc tổ chức lấy ý kiến  phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tùy điều kiện cụ thể để lựa chọn cách lấy ý kiến cho phù hợp và tiếp thu được nhiều ý kiến có chất lượng.

Với vai trò, ý nghĩa quan trọng tại đại hội đảng bộ các cấp, quá trình xây dựng, thảo luận báo cáo chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở các đảng bộ cơ sở. Sau mỗi đại hội, cùng với các văn kiện khác như nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, báo cáo chính trị đại hội sẽ là cơ sở để đảng bộ xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Thực hiện tốt công tác này là cơ sở tạo niềm tin, động lực để phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục