Nâng cao chất lượng đảng viên mới góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

- Công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng nói riêng, xây dựng đảng nói chung nhằm không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Có thể nói đây là vấn đề sống còn của mỗi tổ chức đảng ở mọi giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy việc đặt ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm của các tổ chức đảng cơ sở, là hết sức quan trọng, để từ đó tập thể cấp ủy và mỗi đảng viên tích cực, chủ động chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, đơn vị trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới để tăng cường sinh lực cho Đảng.

Đảm bảo chỉ tiêu về số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm, đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, là vấn đề đặt ra đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh phải có những giải pháp phù hợp, khắc phục được những khó khăn trong thực tiễn để thực hiện có kết quả.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng công tác phát triển đảng viên theo hướng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên. Kết quả, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã kết nạp được 6.981 đảng viên, trong đó 33,15% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 59,59 % là đoàn viên, 49,73% là nữ. Qua rà soát đã phát hiện 706 đảng viên vi phạm tư cách đảng viên. Có thể thấy rằng chất lượng đảng viên mới kết nạp nói riêng, chất lượng đảng viên trọng tâm Đảng bộ tỉnh nói chung đã được nâng lên khi Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 20/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Hiện nay ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, công tác phát triển đảng viên mới đang đứng trước không ít khó khăn. Mặc dù các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã rất nỗ lực trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng để giới thiệu cho tổ chức đảng. Thế nhưng, thực tế không như mong muốn. Người trẻ ở địa phương cơ bản thoát ly khỏi địa bàn để đi học, làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc đi xuất khẩu lao động, số còn lại ở địa phương nhiều người dù nhiệt tình trong các phong trào của địa phương nhưng với lý do “bận làm ăn, phát triển kinh tế gia đình” không có nguyện vọng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng - Do vậy, nghị quyết của nhiều Đại hội Đảng bộ cơ sở trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 không đặt ra mục tiêu kết nạp đảng viên mới hoặc đặt ra chỉ tiêu thấp hơn kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực tiễn cho thấy, việc xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ phải được các cấp ủy, các tổ chức đảng phải quan tâm, chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với những giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương, đơn vị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định “Chú trọng phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh vẫn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu về số lượng, phải đặc biệt chú trọng yêu cầu nâng cao về chất lượng. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi các đảng bộ phải có sự khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng năm và cho cả nhiệm kỳ, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, lĩnh vực. Trong công tác phát triển đảng viên mới yêu cầu đặt ra hàng đầu là nâng cao chất lượng đảng viên mới bởi đây là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.                             

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục