Phản bác những luận điệu xuyên tạc quy định về những điều đảng viên không được làm

- Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW thay thế Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm.

Điều này xuất phát từ thực tiễn áp dụng Quy định 47-QĐ/TW còn có những vướng mắc, bất cập do được ban hành cách đây 10 năm, thực tế đã có nhiều thay đổi đòi hỏi phải ban hành Quy định mới nhằm cập nhật, bổ sung, sửa đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng, đồng bộ hóa các quy định trong Đảng nhằm phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên với âm mưu thâm độc, thái độ hằn học, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng cho rằng, việc Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW là do sự tha hóa biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chúng dẫn ra một số vụ tham nhũng, lãng phí rồi từ đó quy kết, đánh đồng hiện tượng tham nhũng là bản chất của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó, chúng còn đưa ra luận điệu xuyên tạc rằng việc ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm là “lấn sân” cơ quan hành pháp vì đảng viên là công dân thì chỉ cần chấp hành pháp luật, không cần đến Quy định 37-QĐ/TW, từ đó chúng tung ra luận điệu xuyên tạc cho rằng “Đảng đứng trên pháp luật”. Đây là những luận điệu có chủ ý với âm mưu hết sức sai trái, thâm độc.

Chúng ta đều biết quy định về những điều đảng viên không được làm mục đích nhằm điều chỉnh hoạt động trong nội bộ Đảng, đây là việc làm cần thiết, bất cứ đảng chính trị nào cũng đều có những quy định nội bộ của mình. Quy định của Đảng nhằm nêu cao hơn nữa tinh thần nêu gương của đội ngũ đảng viên theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 4, Hiến pháp 2013. Các tổ chức đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Những luận điệu xuyên tạc Quy định số 37-QĐ/TW mà các thế lực thù địch chống phá kể từ khi quy định được ban hành đã bộc lộ rõ âm mưu chống phá Đảng và chế độ. Chúng không từ một thủ đoạn nào hòng làm mất ổn định chính trị, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc Đảng ta sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm là cần thiết, không chỉ nhằm đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, yêu cầu đội ngũ đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, mà còn thể hiện rõ quan điểm của Đảng trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực nhằm làm trong sạch Đảng. Đây cũng là cơ sở xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục