Tâm huyết, trách nhiệm tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

- Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh diễn ra ngày 22-5. với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của tỉnh. Các ý kiến thể hiện sự quyết tâm với mục tiêu đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.


Đại biểu Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND (Tổ thảo luận 2)
phát biểu ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng.

Đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, về cơ bản các đại biểu đều nhất trí các nội dung trong các Văn kiện đã nêu. Trong đó, nhiều ý kiến lựa chọn phương án 1 trong Mục tiêu tổng quát phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của dự thảo: “là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao” là phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước. Các ý kiến cũng lựa chọn phương án 1 trong Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 “Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa cho rằng, trong nội dung thi hành Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cần đánh giá thêm những hạn chế sau kết luận kiểm tra, thanh tra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu quả cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, tránh hình thức, chung chung. Trong các nội dung về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, có ý kiến đại biểu cho rằng cần tiếp tục có giải pháp phát triển thị trường đất, lành mạnh hóa quyền sử dụng đất; phát triển thị trường quyền sử dụng đất công khai, minh bạch…

Đối với Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhìn chung các ý kiến tham luận tại các tổ đều đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm được đề cập trong Báo cáo chính trị; làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm; đồng thời cụ thể hóa hơn chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với những kết quả đạt được, các ý kiến đều nhận định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao tầm vóc, vị thế và uy tín của tỉnh trong cả nước và với các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Một số ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung để Báo cáo được rõ nét hơn về từng kết quả trên các lĩnh vực. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất cao với chủ đề đại hội được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Các ý kiến thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo, đồng thời cho rằng đã thể hiện được quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh đúng tình hình khách quan và vị thế của tỉnh.

Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới, đa số ý kiến nhất trí 16 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Nhiều ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá trong dự thảo báo cáo chính trị bao gồm: Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông và đô thị động theo hướng bền vững, liên kết vùng phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị cao.

Đại biểu Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hàm Yên cho rằng, cần đưa nội dung “Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị cao” là khâu đột phá ưu tiên hàng đầu vì có tác động đến trên 70% người dân trên địa bàn tỉnh. Về nội dung “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông và đô thị động theo hướng bền vững, liên kết vùng” có ý kiến cần nghiên cứu rà soát để đầu tư chỉnh trang khu trung tâm các xã, xây dựng một số trung tâm xã thành đô thị loại V; tăng cường ứng dụng công nghệ trong xây dựng đô thị huy động nguồn lực đảm bảo tiêu chí đô thị xanh văn minh có bản sắc; gắn quy hoạch dân cư với các tiêu chí đô thị loại V để có thể đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa có định hướng rõ ràng, cụ thể. Nhiều đại biểu góp ý nội dung phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường.

Trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển nông, lâm nghiệp, các đại biểu cho rằng dự thảo cần phải đưa thêm nội dung tăng cường các liên kết trong sản xuất, trong đó liên kết giữa các hộ sản xuất, các HTX, các doanh nghiệp, trên cơ sở đó để nghiên cứu xem xét tổ chức lại sản xuất cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, tập trung vào một số ngành có lợi thế, nhất là ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến. Đẩy mạnh chuyên canh phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp; tái cơ cấu ngành mía đường… Về các giải pháp đổi mới trong hoạt động thu hút đầu tư cần bổ sung thu hút các doanh nghiệp bên ngoài, tạo động lực mở rộng lĩnh vực sản xuất có lợi thế của tỉnh. Về lĩnh vực tài chính cần phải thực hiện theo phương châm: “Chặt chẽ - Tiết kiệm - Hiệu quả”. Giải pháp thu ngân sách cần có sự phân tích các ngành hàng, lĩnh vực phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương chứ không áp dụng một cách chung chung theo mức tăng trưởng GDP… Trong phát triển công nghiệp, cần bổ sung thêm về định hướng phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch,

Tham luận về vấn đề xây dựng nông thôn mới, đại biểu đề nghị phải tập trung rà soát kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã, trên cơ sở xem xét, xây dựng kế hoạch của tỉnh xác định rõ mức độ đạt từng tiêu chí trong từng năm, xây dựng giải pháp nguồn lực để thực hiện đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí; phương pháp tổ chức thực hiện.

Đối với phát triển văn hóa - xã hội nhiều ý kiến đại biểu cho rằng việc miễn học phí ở bậc phổ thông cần phải có lộ trình cụ thể; việc nâng cao chất lượng giáo dung phải theo hướng toàn diện kết hợp với giáo dục mũi nhọn; cần tiếp tục có giải pháp về công tác xã hội hóa giáo dục phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tỉnh nghiên cứu đảm bảo bố trí đủ giáo viên trong tất cả các cấp học theo đặc thù điều kiện của tỉnh; tiếp tục thực hiện việc quy hoạch việc di dân tái định cư nhằm ổn định, nâng cao cuộc sống đồng bào thuộc diện di dân tái định cư trên địa bàn. Trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cần có giải pháp cụ thể gắn với các lĩnh vực liên quan như sản xuất nông nghiệp, quản lý thị trường, sản xuất công nghiệp chế biến…; thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người có công…

Các đại biểu cũng đề nghị Tiểu ban nội dung nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung từ ngữ trong dự thảo báo cáo chính trị để thể hiện sự quyết tâm chính trị cao trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các ý kiến của các đại biểu thể hiện sâu sắc tâm huyết có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế, vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến. Qua đó đã phát huy cao nhất trí tuệ của toàn Đảng bộ.              

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục