Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Tỉnh ủy Tuyên Quang đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 tại điểm cầu Tuyên Quang.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như: Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...). Đây là những căn cứ, cơ sở quan trọng để tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; Ban Chỉ đạo đã tổ chức Phiên họp thứ nhất thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để khẩn trương đi vào hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đáp ứng yêu cầu, mong đợi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện và phát huy hiệu quả; công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng chặt chẽ; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, điều hành ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; mua sắm tài sản công... được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định; công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính được đẩy mạnh, giảm phiền hà cho Nhân dân và góp phần ngăn ngừa những biểu hiện  tiêu cực. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời nêu gương những điển hình, đồng thời phê phán những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin xấu, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận thành quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định kết quả lãnh đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được phát huy. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề ra chương trình hành động cụ thể thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban hành và triển khai thực hiện nghiêm Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của người đứng đầu cấp ủy tỉnh (Quy chế số 11-QC/TU ngày 26/3/2019). Chỉ đạo bí thư cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân. Qua tiếp dân, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của công dân, góp phần hạn chế đơn, thư vượt cấp, kéo dài hoặc phát sinh tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Định kỳ hằng tháng, quý, các đồng chí cấp ủy viên các cấp tham dự sinh hoạt với các chi bộ. Qua đó, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, nắm chắc tình hình trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn trong đó có lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chỉ đạo ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm. Đồng thời đây cũng là một trong những giải pháp để nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên.

Cử tri xã Hồng Lạc (Sơn Dương) bày tỏ sự tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội mới đây.

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Trong công tác kiểm tra, giám sát đã chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua thanh tra nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển ngay vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Thường xuyên coi trọng và phát huy vai trò, chức năng giám sátcủa các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó đã góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên và cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe chung, từng bước xóa bỏ “vùng cấm”, “ngoại lệ” trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Có thể nói điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong những năm qua là đã kết hợp, gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống". Cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát hiện kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là qua giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Mặc dù do đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, các hoạt động kinh tế còn hạn chế về quy mô, giá trị, đồng thời do thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa nên đã góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp (“tham nhũng vặt”); trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng; các vụ án tham nhũng được phát hiện có quy mô nhỏ, tính chất ít nghiêm trọng, giá trị tài sản bị thiệt hại không lớn và đã được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên những năm gần đây, số lượng các vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng qua từng năm (giai đoạn 5 năm từ 2015 - 2020, Cơ quan điều tra các cấp phát hiện, khởi tố điều tra 11 vụ án/18 bị can về các tội tham nhũng; năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 phát hiện, khởi tố 20 vụ án tham nhũng với 49 bị can). Điều đó đã thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, các ngành trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực.

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện với quyết tâm chính trị cao cùng với chủ trương theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", phương châm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và sự nhân văn trong quá trình xử lý, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đã dần đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả tích cực. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện, ngày càng công khai, minh bạch hơn, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng,  xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội và Nhân dân; qua đó, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận. Kết hợp kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và công tác giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự giác, tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản do tham nhũng, sai phạm kinh tế. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đã được phát hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời thông tin việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước;  đồng thời góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Phùng Tiến Quân                         

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,             
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang    

Tin cùng chuyên mục