Tiếng việt | English

Tham mưu tập trung nguồn lực cho phát triển

- Đảng bộ Sở Tài chính vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong điều hành thu ngân sách, chi ngân sách địa phương và cơ cấu lại ngân sách để tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian qua. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt trên 2.300 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu trên, hàng năm, Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo cơ quan thực hiện hiệu quả lĩnh vực quản lý ngân sách, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, các luật về thuế. Sở Tài chính đã phối hợp với cơ quan Thuế, UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý thu, tích cực khai thác, bồi dưỡng nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm. Vì vậy, kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân hàng năm ước đạt trên 10%. Dự kiến năm 2020, thu ngân sách ước đạt trên 2.309 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, tốc độ tăng bằng 61% so với năm 2015.


Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trang Tâm

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo cơ quan làm tốt nhiệm vụ tham mưu cơ cấu lại ngân sách Nhà nước từng bước tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công. Cụ thể, tỷ trọng chi đầu tư phát triển trên tổng số chi ngân sách địa phương tăng từ 27% năm 2015 lên 31% năm 2020. Sở Tài chính chủ động trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ sung nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án, các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Theo đó, các nguồn vốn được quản lý, sử dụng hiệu quả trong việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định, phát triển nông nghiệp hàng hóa là khâu đột phá. Bám sát nhiệm vụ này, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo cân đối kinh phí tham mưu UBND tỉnh bổ sung cho các huyện, thành phố thực hiện các chương trình, đề án về nông nghiệp, nông thôn như hỗ trợ lãi suất tiền vay thực hiện khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND và hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND, ngày 22-7-2014 của HĐND tỉnh; hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28-12-2012; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND, ngày 22-12-2015, Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 1-8-2019 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí bố trí từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 khoảng 73,29 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 859 trang trại, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng cam, lạc, mía, rừng. Hệ thống đường giao thông được xây dựng đến vùng sản xuất hàng hóa tạo điều kiện quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, giải phóng sức lao động cho người dân. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện phát triển du lịch nông nghiệp trong thời gian tới.

Thực hiện cải cách hành chính trong điều hành ngân sách, Sở Tài chính đã chủ động báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các huyện, thành phố, thực hiện khoán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định của Chính phủ, phân cấp quản lý tài sản nhà nước theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh lãnh đạo đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 594 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó 527 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, thành phố và 67 đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo kịp thời, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ làm việc kiêm nhiệm, được chuyển đổi vị trí theo thời hạn 3 tháng một lần theo quy định. Trong những năm qua, chỉ số cải cách hành chính luôn được cải thiện ở thứ bậc khá cao, đứng thứ 3 trong các sở, ngành tỉnh. 

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề quan trọng để Sở Tài chính tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, các Luật thuế, Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các chính sách thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, tích cực cơ cấu lại ngân sách nhà nước tạo nguồn lực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới và từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục