Vì sao phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin - nền tảng tư tưởng của Đảng

- Thời gian gần đây, trong lúc Đảng ta đang tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại tăng cường chống phá với cường độ cao hơn, đặc biệt chúng lợi dụng ưu thế lan truyền, khó kiểm soát các trang mạng xã hội để tung ra các bài viết với các luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin. Do vậy việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, khẳng định sự kiên định đối với chủ nghĩa Mác - Lê nin, nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm vô cùng quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng lựa chọn làm ngọn đèn soi sáng con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Nhìn lại lịch sử cách mạng nước ta có thể thấy, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, con đường giải phóng dân tộc “đen tối như không có đường ra”. Các phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống Pháp nổ ra liên tục nhưng đều không thành công dù đều ngời sáng tinh thần yêu nước và ý chí quật cường. Chỉ đến khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp cận được chủ nghĩa Mác - Lê nin, thì bước ngoặt căn bản trong phong trào yêu nước của dân tộc mới được tạo ra; đánh dấu sự kết thúc thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước của dân tộc. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, nhân dân ta đã làm nên những thắng lợi to lớn: “Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa...”

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đất nước, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, công cuộc đổi mới của đất nước ta vẫn giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đất nước phát triển nhanh và khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”.

Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới 35 năm qua, có một nguyên nhân rất cơ bản là Đảng và nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó là minh chứng sinh động cho sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở Việt Nam. Vì thế, không có lý do gì mà chúng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin với tư cách là nền tảng tư tưởng của Đảng.                              

 Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục