Xây dựng con người gắn với phát triển văn hóa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

- Xuất phát từ thực trạng vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có xu hướng coi trọng chức năng giải trí đơn thuần, chưa có những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật lớn phản ánh sinh động thực tiễn công cuộc đổi mới, có tác dụng tích cực trong xây dựng con người. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội cũng đưa ra nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, “từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”.

Điểm mới được Đại hội XIII của Đảng xác định về nội dung của văn hóa trong xây dựng con người là “tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên”. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam: “Phát huy vai trò của gia đình, của cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, hiện đại”, đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ; đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Đại hội mở rộng các đối tượng xây dựng văn hóa con người từ nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, nhất là bồi dưỡng, bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng đến xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực cụ thể; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hóa giữa các vùng, miền, các giai tầng xã hội, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các khu công nghiệp. Đại hội cũng nhấn mạnh: “Khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức, thực hiện các chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh”.

Như vậy, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội XIII của Đảng đặt ra trong xây dựng con người gắn với phát triển văn hóa tiếp tục là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng, đó là tất cả vì sự tiến bộ, công bằng và vì sự phát triển của con người.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục