Tiếng việt | English

Ý Đảng - lòng Dân, nhân tố quyết định mọi thắng lợi

- Ý Đảng và lòng Dân là hai yếu tố cội nguồn, sâu xa trực tiếp là nhân tố then chốt, quan trọng hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay việc phát huy bài học kinh nghiệm về ý Đảng, lòng Dân đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, phong phú và đa dạng hơn. Đó là việc tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên một tầng cao mới về tư tưởng, đạo đức, trình độ, năng lực để đủ sức lãnh đạo cách mạng, thật sự là những tấm gương sáng, vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã xác định mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030: Trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045: Trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao, mục tiêu này đòi hỏi chúng ta phải phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc. Để làm được việc này chúng ta phải luôn khắc sâu và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng phải có Đảng lãnh đạo và phải lấy Dân làm gốc.

Hiện nay, tỉnh ta đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn Dân; đây cũng là dịp thể hiện sâu sắc sự gắn bó giữa ý Đảng và lòng Dân. Do vậy, mỗi địa phương, đơn vị cần phải thật sự chú trọng làm tốt công tác này để qua đó phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của đảng viên và nhân dân góp ý với Đảng, qua đó tiếp thu được những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng đối với các văn kiện của Trung ương và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó mật thiết của ý Đảng lòng Dân.             

  Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục