Tiếng việt | English

Xây dựng văn hóa đạo đức công vụ công khai, minh bạch

- Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là tham nhũng vặt, bên cạnh các yếu tố về thể chế, cơ chế, chính sách đãi ngộ... thì yếu tố căn bản, cốt lõi chính là đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. 

Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, cần cũng có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc những công chức lợi dụng kẽ hở pháp luật để nhũng nhiễu, trục lợi cần loại bỏ khỏi bộ máy hành chính nhà nước... để cán bộ, công chức không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng. Việc xử lý nghiêm các công chức tham nhũng sẽ có tính răn đe với tất cả đội ngũ công chức trong bộ máy. 

Cùng với đó, phải công khai, minh bạch để từng cán bộ, công chức viên chức hiểu cho đúng và thực hiện cho đúng, nhất là công khai minh bạch về kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ. Càng minh bạch thì cơ hội để công chức có thể vòi vĩnh, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt sẽ ít đi.

Mỗi cán bộ, công chức cũng cần phải rèn luyện các chuẩn mực đạo đức công vụ để họ không vin vào những kẽ hở pháp luật hay các quy định chồng chéo, gây phiền hà, nhũng nhiễu, trục lợi từ người dân, doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải xây dựng được văn hóa trọng danh dự của cán bộ, công chức, từ lãnh đạo đến cán bộ phải có tinh thần trọng danh dự, trọng liêm sỉ; xây dựng tinh thần phòng chống tham nhũng trở thành một nếp văn hóa của cán bộ, công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Có như vậy mới góp phần ngăn chặn từ gốc rễ nạn tham nhũng, lãng phí.                     
 

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục