Tiếng việt | English

Tuyên Quang -Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trong thời gian trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Tài chính Trung ương chuyển gần hai vạn tấn muối từ kho Văn Lý, Nam Định lên Việt Bắc và Tây Bắc trước khi địch đánh chiếm vùng duyên hải Bắc Bộ. 

Máy móc, vật tư, tài liệu của các cơ quan y tế, giáo dục cũng được nhanh chóng chuyển lên chiến khu. Một khối lượng lớn máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu từ Ninh Bình trở ra được đưa về Phủ Lạng Thương (Bắc Giang), ỨngHòa (Hà Đông) rồi chuyển dần lên An toàn khu theo các tuyến đường Phủ Lạng Thương - Thái Nguyên - Chợ Chu, Chợ Đồn và tuyến Sơn Tây - Hưng Hóa - Tuyên Quang - Chiêm Hóa. 

Đầu năm 1947, đợt tổng di chuyển hoàn thành, hầu hết các cơ quan Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, Bộ Quốc phòng, các cơ quan kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế đều lần lượt dời khỏi Thủ đô Hà Nội lên Tuyên Quang. Ngày 2-4-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tuyên Quang lần thứ hai. Như vậy, sau khoảng 1 năm 4 tháng chuyển về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương trở lại Tuyên Quang.

Tuyên Quang - Địa bàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo kháng chiến

Những năm ở Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạch định đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến, thường xuyên cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trực tiếp duyệt kế hoạch và chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn từ chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, Trung du, Hòa Bình, Tây Bắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Với cương vị Chủ tịch nước, Người thường xuyên chủ trì các phiên họp Hội đồng Chính phủ, ký nhiều sắc lệnh thực thi Hiến pháp, xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh, huy động tối đa trí tuệ, nhân tài, vật lực của toàn dân cho cuộc kháng chiến; chỉ đạo xây dựng hậu phương vững mạnh về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa; ban hành Luật cải cách ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, tạo ra sức mạnh và khí thế mới của nông dân, thúc đẩy kháng chiến mau đi đến thắng lợi, thực hiện phương châm vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Người có nhiều hoạt động đối ngoại gửi thư, điện, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo, đại diện của nhiều nước, tổ chức quốc tế, trả lời các nhà báo nhằm giới thiệu, tuyên truyền tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến; chỉ đạo công tác ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ. Thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang là thời gian lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.    

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục