Tin xem nhiều

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con

- Phụ nữ DTTS có khó khăn đặc thù sinh con đúng chính sách dân số sẽ được hỗ trợ đến 3 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và ...