Cảnh giác với âm mưu nhằm xóa bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa của các thế lực thù địch

- Nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch thường xuyên dùng chiêu bài “đa nguyên chính trị” làm khâu đột phá. Họ ra sức rêu rao “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là điều kiện cần thiết để thực thi dân chủ ở Việt Nam”. Thực chất của luận điệu này là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không đối lập với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mà là yêu cầu tất yếu của việc xây dựng và đảm bảo một chế độ dân chủ thực sự của dân, do dân và vì dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều thể hiện nguyện vọng và ý chí của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Luận điệu của những kẻ nhân danh “dân chủ, nhân quyền” để đòi đa nguyên chính trị ở Việt Nam hoàn toàn không có cơ sở khoa học, bộc lộ rõ âm mưu chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua việc phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch còn tìm mọi cách chống phá sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng lợi dụng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu để phê phán chế độ công hữu, phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể; tuyên truyền về sự không dung hòa giữa kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội...

Chúng ta đều biết, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã chủ trương phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Kinh tế tư nhân được tạo điều kiện thuận lợi, phát triển bình đẳng cùng với các thành phần kinh tế khác. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể ngày càng có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế, giữ vai trò chủ đạo và trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Các thành phần kinh tế trên không đối lập, không cản trở mà còn tạo điều kiện thuận lợi và là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan tâm tới sự lớn mạnh của thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể chính là sự quan tâm phát triển cơ sở kinh tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì lợi ích của toàn thể nhân dân. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác và tỉnh táo trước những luận điệu của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể hòng thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện