Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, phản động về Đại hội XIII của Đảng

- Thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ ngày 20-10 đến ngày 10-11-2020, Ban Chấp hành Trung ương đã công bố bốn dự thảo văn kiện Đại hội XIII lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước trong giai đoạn tới. Qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp lòng dân, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khi các văn kiện được công bố, qua các phương tiện thông tin đại chúng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng trong các văn kiện, thể hiện trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại đa số các tầng lớp nhân dân, vẫn còn một số người lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, nhằm kích động các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị nhân dịp này viết bài tung lên Internet, mạng xã hội, hòng tạo dư luận đòi Việt Nam phải thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng”, “xã hội dân sự”...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định văn kiện Đại hội là văn kiện rất quan trọng, bởi vậy các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học cần có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm để Đảng tiếp thu, chọn lọc, tìm tiếng nói chung để trình ra Đại hội. Việc tham gia ý kiến đóng góp với dự thảo các văn kiện cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tình cảm với Đảng, với đất nước, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động chống phá Đại hội XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động, bất mãn lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để phá hoại, kích động các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cũng như tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động về dự thảo các văn kiện và các công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, thực hiện tốt công tác nắm và định hướng dư luận, phát huy có hiệu quả vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng, Internet, mạng xã hội trong đấu tranh với các thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc về Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện