Còn mãi ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười

- Cách đây 103 năm, ngày 7-11-1917. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Đây là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, đã thủ tiêu chế độ áp bức, bóc lột, bất công; đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lên làm chủ xã hội.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại, mở đầu thời đại mới của thế giới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội.

Nói về Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Như ánh sáng mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”. Bác cũng nhấn mạnh “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa đến vậy”.

Thật vậy, Cách mạng Tháng Mười Nga có sức lôi cuốn và cổ vũ kỳ diệu với nhân dân lao động trên toàn thế giới, nhất là các dân tộc thuộc địa đứng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, mở ra những khả năng thực hiện ước mơ cao đẹp: công bằng xã hội.

Ngày nay, cục diện thế giới có sự thay đổi sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ năm 1991. Chủ nghĩa đế quốc đang tìm cách để ngăn chặn ảnh hưởng và xóa bỏ thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga. Tuy nhiên sự kiện ấy không phải dấu chấm hết cho lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga. Ý nghĩa quốc tế và tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại vẫn là mốc son lịch sử chói lọi, không hề thay đổi. Ngọn lửa cách mạng Tháng Mười vẫn đời đời bất diệt.

Đối với cách mạng nước ta, Cách mạng Tháng Mười Nga có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Cách mạng Tháng Mười đã tạo điều kiện quyết định đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam thông qua con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - lãnh tụ của phong trào cách mạng Việt Nam. Có thể khẳng định rằng có Cách mạng Tháng Mười mới có Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam.

103 năm đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Tự hào được trang bị chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta càng kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa đất nước phát triển phồn vinh và hạnh phúc, “phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện