Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng

- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta. Thực chất của nguyên tắc này chính là nhằm nâng cao tính tích cực và năng lực sáng tạo của đảng viên, để các quyết định của Đảng luôn là sản phẩm kết tinh trí tuệ của tập thể.

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức tấn công vào nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ta. Chúng cho rằng, trong giai đoạn hiện nay để mở rộng dân chủ, phát huy khả năng sáng tạo cá nhân thì phải từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là một quan điểm sai trái, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chúng ta đều biết, tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ là vấn đề thuộc bản chất của Đảng Cộng sản, xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ là xa rời bản chất của Đảng Cộng sản. Thực tiễn cho thấy, Đảng phải tổ chức hoạt động một cách dân chủ để phát huy mọi tiềm năng của đảng viên, mặt khác Đảng cũng phải được tổ chức tập trung, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh để tạo thành sức mạnh tập thể làm cơ sở cho mọi thắng lợi. Nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ tạo nên kỷ luật thống nhất, nghiêm minh và còn tạo cơ chế hữu hiệu nhất để phát huy mọi sáng kiến, sáng tạo, khai thác trí tuệ của đảng viên. Chính vì vậy, trong điều kiện nào cũng phải phát huy cao độ dân chủ và đồng thời, phải có sự tập trung thống nhất.

Bài học từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp nhận đa nguyên đa đảng dẫn đến sự sụp đổ và tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta. Do vậy, trong điều kiện, hoàn cảnh hiện nay, Đảng ta càng cần phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Giữ vững tập trung dân chủ không chỉ góp phần mở rộng dân chủ, phát huy mạnh mẽ dân chủ mà còn phải giữ gìn tính tập trung thống nhất, tính kỷ luật chặt chẽ và nghiêm minh của Đảng.

 Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện