Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

- Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và cả xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Để xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhằm nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở kiên trì các nguyên tắc của Đảng Cộng sản, công tác xây dựng Đảng được tiến hành trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng về chính trị đã giúp giữ vững, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; Kiên định đường lối đổi mới, tăng cường bản lĩnh chính trị. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được tăng cường đã tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, lợi ích nhóm, có tác dụng quan trọng trong đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt kết quả quan trọng, rõ nét. “Tập trung kiện toàn tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; năng lực, chất lượng lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên được nâng cao”. (Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng).

Công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, đạt được một số kết quả quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Do làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng chính là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở nước ta 35 năm qua.

 Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện