Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

- Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chỉ đạo tập trung, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, có hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cấp Trung ương; hoạt động của cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường, ngày càng siết chặt kỷ luật, kỷ cương”. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, tr 75-76).

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII cấp ủy các cấp đã kiểm tra 264.091 tổ chức đảng và 1.124.146 đảng viên;  ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên. Qua kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên. Riêng BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 169 đảng viên (trong đó có 53 đồng chí là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Đây là một trong những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ khóa XII, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cấp bách cần tiếp tục đẩy mạnh giải quyết trong thời gian tới.

Trước hết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong đó tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với cấp dưới.

Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giám sát của Đảng với giám sát của Nhà nước và của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực giám sát, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực, không hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp  ủy, tổ chức đảng và  ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Quan tâm, chú trọng đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện