Tiếng việt | English

Phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

- Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là cuộc đấu tranh rất gay go, phức tạp. Tham nhũng hiện nay không còn là cá biệt, không còn là hành vi của một vài người mà là của “một bộ phận không nhỏ” như Đảng đã định.

Vì vậy, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội, đòi hỏi phải huy động được nhiều lực lượng tham gia, với nhiều biện pháp quyết liệt. Đặc biệt, phải dựa vào nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:  Nhân dân là tai mắt của Đảng. Và “có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra từ phong trào của nhân dân. Mục tiêu, lý tưởng của Đảng là vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, đảng viên của Đảng phục vụ nhân dân và trưởng thành từ phong trào nhân dân. Vì vậy, Đảng muốn hoàn thành mục tiêu lý tưởng của mình, muốn trường tồn và phát triển vững mạnh Đảng phải dựa vào nhân dân. Hơn 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội đang nổi lên những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; “tham nhũng, lãng phí trong nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng,  phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta” (Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng). Những bức xúc trên nếu không ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả sẽ làm suy giảm niềm tin, mối quan hệ của nhân dân với Đảng và chế độ. Đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là đòi hỏi bức xúc, cấp bách của nhân dân.

Thực tiễn trong những năm qua đã cho thấy, kết quả của công cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên có sự đóng góp to lớn của nhân dân. Nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng được phát hiện là do nhân dân và báo chí cung cấp thông tin. Như vậy, không có lý do gì không dựa vào nhân dân, phát huy vai trò to lớn và sức mạnh của nhân dân để ngăn chặn quốc nạn này.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện