Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo Bác

- Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị đã nhận định: “Năm năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng và toàn xã hội”.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu... đây là nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên sự thành công trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian qua, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực tế triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 tại các cấp ủy, tổ chức đảng ở tỉnh ta cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã thể hiện nhận thức về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã nêu gương “nói đi đôi với làm” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, được sự ghi nhận của quần chúng. Các đồng chí Bí thư cấp ủy từ cấp tỉnh đến cấp xã đã tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 5 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy, Bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức 1.252 cuộc tiếp dân với 1.366 công dân. Thông qua tiếp dân đã giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều kiến nghị chính đáng của người dân. Đặc biệt, thông qua đối thoại UBND tỉnh đã ra thông báo chấm dứt đối với 10 vụ việc khiếu nại, tồn đọng, phức tạp kéo dài.

Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo Bác trong giai đoạn tới, cùng với các giải pháp khác, việc thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì, tự giác nêu gương chính là sự khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, qua đó xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với Nhân dân”, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân” như lời Bác Hồ dạy.

Phẩm chất, năng lực của người đứng đầu, sự mẫu mực, nêu gương cũng như thái độ kiên quyết đấu tranh với tiêu cực có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước vì dân” của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cùng với việc không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực giản dị, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, sẽ tạo ra động lực làm tăng cường lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Qua đây sẽ góp phần tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong toàn dân phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện