Tiếng việt | English

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

- Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất, là phẩm chất quan trọng cần phải có hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên, là tinh thần, ý chí quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ và không dao động trước thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

Đó cũng là tinh thần chủ động trong đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các đối tượng thù địch, phản động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là luôn “nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”; là “phải quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính đảng, tính giai cấp, nó đảm bảo cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân”.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên là toàn bộ hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và của chính cán bộ, đảng viên trên tinh thần quán triệt sâu sắc và theo đúng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Được tiến hành đồng bộ từ việc nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; nâng cao năng lực công tác, phương pháp làm việc, tác phong công tác gắn liền với vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Điều này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, khi mà một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tham ô, tham nhũng...

Làm tốt việc học tập, quán triệt, bồi dưỡng và tu dưỡng về mọi mặt sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao được bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có năng lực tự định hướng và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tôi luyện ý chí, tinh thần kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động, có khả năng tự đề kháng với những tiêu cực xã hội, những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nâng cao bản lĩnh chính trị sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên “phú quý không dụ dỗ được ta, nghèo khổ không lay động được ta, oai lực không dọa nạt được ta. Mà khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì chúng ta cũng làm được” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.         

 Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện