Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội Đảng

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Các thế lực phản động đã sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới để đưa những thông tin thiển cận, thiếu chính xác, bất mãn, tiêu cực, tin giả, phản động… trên internet, mạng xã hội nhằm chống phá Đảng, gây hoang mang, dao động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; coi trọng hơn nữa việc phát huy những nhân tố tích cực, phổ biến, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, văn hoá, văn nghệ. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tăng cường công tác tuyên truyền miệng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng bảo đảm nắm bắt nhanh nhạy, phân tích, dự báo đúng diễn biến tình hình tư tưởng để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời và phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Công tác tư tưởng phải góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tăng sự đồng thuận trong nhân dân.

Cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bích Huệ

Tin cùng dòng sự kiện