Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về an sinh xã hội

- Từ khi thành lập nước năm 1945 đến nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đời sống của nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chú trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “nếu nước độc lập mà dân ta vẫn đói, vẫn rét, không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” và “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân”.

Tại Đại hội XIII, nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định. “Bảo đảm cơ bản an sinh xã hội; quan tâm nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân... Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%...” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, trang 65). Đặc biệt Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đề ra đường lối phát triển đất nước đến năm 2045 với “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, nước ta trở thành “nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng trở thành “nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Việt Nam đã được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch thành công, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định trong những năm tới tiếp tục: “thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, trang 47). Điều này đã thêm một lần khẳng định an sinh xã hội, an ninh con người được xác định là yếu tố xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước trong thời gian tới. Mục tiêu này sẽ được hiện thực hóa với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng vì hạnh phúc của nhân dân.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện