Tiếng việt | English

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của Đảng

- Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 Kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện

Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; kế hoạch số 368-KH/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và việc nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm động viên, trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện ngay trong quá trình xây dựng cũng như khi đã trở thành nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện cũng chính là tạo điều kiện để nhân dân được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh, từ đó tạo niềm tin và động lực đưa ra các nghị quyết đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Để tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn này đòi hỏi các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở phải bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn, gợi ý của Trung ương, của tỉnh đối với từng văn kiện, tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp và các ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân. Bám sát quá trình lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, kịp thời động viên, chỉ đạo việc đóng góp ý kiến, tuyệt đối tránh những biểu hiện góp ý và tiếp thu góp ý mang tính hình thức, đơn giản, hạn chế cả số lượng, chất lượng, hiệu quả.

Chủ đề Đại hội XIII nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” là lời động viên, hiệu triệu Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này với niềm tin và trách nhiệm lớn lao, phấn đấu đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.    

  Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện