Tuyên Quang có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội

- Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, tỉnh Tuyên Quang được ấn định 3 đơn vị bầu cử. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu. Cụ thể, đơn vị số 1 gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa, số đại biểu Quốc hội được bầu là 02. Đơn vị số 2 gồm huyện Hàm Yên và huyện Yên Sơn, số đại biểu Quốc hội được bầu là 02. Đơn vị số 3 gồm thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương, số đại biểu Quốc hội được bầu là 02.
 

Ngọc Hưng

Tin cùng dòng sự kiện