Tiếng việt | English

Cần huy động và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa

- Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 

Tin cùng dòng sự kiện