Tiếng việt | English

Quan tâm lãnh đạo việc thu gom rác thải và chống rác thải nhựa ở nông thôn

- Ông Lê Văn Quốc, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang:

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, về cơ bản tôi hoàn toàn nhất trí với bố cục, kết cấu, cách trình bày các nội dung trong dự thảo. Về tiêu chí thu gom, xử lý rác thải, tôi hoàn toàn đồng ý với dự thảo Báo cáo chính trị đã đề cập tại chỉ tiêu số 15 (trang 31): "Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn 100%, chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn 96%". Như vậy, chỉ tiêu đã thể hiện được quyết tâm cao về phương hướng, nhiệm vụ trong thu gom, xử lý chất thải. Để thực hiện được chỉ tiêu này, phần giải pháp cũng đã đề cập những nhiệm vụ cơ bản như: "Xây dựng nhà máy xử lý và tái chế chất thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế thông thường với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Thực hiện tốt phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa". Tuy nhiên, theo dự thảo Báo cáo chính trị, tới năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 27%, như vậy khu vực nông thôn còn chiếm tới 73%.

Thực trạng cho thấy việc thu gom rác thải ở khu vực nông thôn hầu như vẫn còn bỏ ngỏ, nhiều xã chưa có quy hoạch bãi rác, chưa có kế hoạch thu gom, xử lý rác thải; hiện tượng xả thải rác ra môi trường sông suối, nơi vắng dân cư còn khá phổ biến; phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa" mới bước đầu được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội khởi động, nhưng cũng còn không ít khó khăn… Để cuộc chiến “thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” ở nông thôn trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên, cần đưa vào phần giải pháp về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen vứt rác thải bừa bãi, quá lạm dụng việc sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần. Cấp ủy, chính quyền các xã phải có ngay kế hoạch về phương án thu gom, xử lý rác thải, hạn chế, tiến tới giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần. Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham ra thu gom, xử lý rác thải và rác thải nhựa; sản xuất các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa, túi nilon sử dụng một lần…

Tin cùng dòng sự kiện