Phòng, chống Covid-19 trong thời gian bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp