Xây dựng Sơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025