Tiếng việt | English

Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29-5-2020 hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.

Đây là lần đầu tiên có văn bản hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) không sẵn có trên thị trường (hay còn gọi là dịch vụ theo yêu cầu riêng) theo phương pháp tính chi phí.

Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT đưa ra một công thức tổng quát tính chi phí thuê dịch vụ CNTT không sẵn có trên thị trường (trước đây, khi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước - chưa được ban hành thì chỉ có quy định xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT theo phương pháp lấy báo giá thị trường, thẩm định giá). Đồng thời hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng được chia thành các kỳ thanh toán, có thể trả đầu kỳ hoặc cuối kỳ thanh toán; từ đó tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị linh hoạt trong việc xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT phù hợp với điều kiện nguồn lực thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

Thông tư gồm 3 chương với 10 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 14-7-2020 dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc ban hành thông tư là thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục