Tiếng việt | English

Quy định mới về quản lý phí sử dụng mã, số viễn thông

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 268/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

Đối với việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí, Thông tư 32 sửa đổi như sau: Tổ chức thu phí được để lại 35% (thay cho mức 45% hiện hành) số tiền phí sử dụng mã, số viễn thông thu được để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; nộp 65% (thay cho mức 55% hiện nay) tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, điểm 1 phần B Biểu mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 268/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục