Tiếng việt | English

Bước tiến trong quản lý tài nguyên và môi trường

Tuyên Quang Xuân Bính Thân - Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh đã có nhiều tiến bộ, hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2015.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuyên Quang đo đạc phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất xã An Tường. Ảnh: Thủy Châu

Thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời, phù hợp thực tế. Việc quản lý và khai thác về tài nguyên và môi trường từng bước có hiệu quả, đúng pháp luật, đúng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch môi trường, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tài nguyên nước và quy hoạch đa dạng sinh học. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành công việc và giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan được triển khai có hiệu quả. Ngành đã ứng dụng hệ thống thông tin đất đai Vilis 2.6 và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai theo mô hình liên thông giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan thuế, phòng công chứng và các ngân hàng thương mại. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm các quy định về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và việc tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo hướng hiện đại, tinh gọn. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở. Công tác xử lý hồ sơ của công dân được thực hiện theo đúng quy định, không để tồn đọng vượt quá thời gian giải quyết…


Vườn cam của gia đình ông Nguyễn Minh Phú, thôn 5 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  Ảnh: Cúc Phương

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tài nguyên và môi trường trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường ở một số địa bàn chưa tốt. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; việc sử dụng đất trái mục đích vẫn còn xảy ra một số nơi. Một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân giải quyết còn chậm, chỉ số tiếp cận về đất đai trong chỉ số PCI của tỉnh năm 2014 còn thấp... Nguyên nhân chủ yếu là một số cơ quan và địa phương, đặc biệt là chính quyền một số nơi chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sự phối hợp của các cấp, ngành liên quan trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai có nơi còn hạn chế. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến điểm của chỉ số tiếp cận đất đai thấp là khâu thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng do cơ sở dữ liệu đất đai còn thiếu.

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành tài nguyên và môi trường xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại, tham mưu hiệu quả với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Với mục tiêu làm hài lòng các tổ chức và cá nhân khi đến làm việc với cơ quan, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, toàn ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động để hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Đề xuất xây dựng một số dự án xử lý rác thải tập trung, xử lý nước thải đô thị và xử lý cơ bản các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đổi mới, trong đó tập trung kiểm tra thực hiện chế độ công vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

                                                                                   Phạm Văn Lương
                                                             (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Tin cùng chuyên mục