Nghiệm thu Đề tài về nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị

- Ngày 23-10, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp tỉnh “Cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị bền vững tại tỉnh Tuyên Quang”.

Các đại biểu dự buổi nghiệm thu đề tài.

Đề tài do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang chủ trì, được thực hiện từ tháng 6 - 2019 đến tháng 5 - 2021. Đề tài nghiên cứu: Cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị bền vững; kinh nghiệm phát triển phát triển hạ tầng đô thị bền vững ở một số nước và bài học đối với tỉnh Tuyên Quang; thực trạng, đánh giá quá trình đổi mới cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị bền vững; khuyến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đất đai, tài chính cho phát triển hạ tầng đô thị bền vững ở tỉnh Tuyên Quang...

Đề tài đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, đối mới hệ thống cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị bền vững nói chung và những cơ chế vận dụng cho từng đô thị của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.

Việc thực hiện cơ chế, chính sách do đề tài đề xuất sẽ tạo thêm nguồn lực cho tỉnh trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Đề tài được xếp loại khá.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục