Tiếng việt | English

Tham mưu hiệu quả về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

TQĐT - Trong 5 năm (từ 2011-2015), toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương số tiền là 1.138 tỷ đồng, trong đó thu từ đất đai 716 tỷ đồng, thu từ khoáng sản 210 tỷ đồng, thu bảo vệ môi trường 212 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 478 nghìn giấy chứng nhận được thẩm định, viết, ký với diện tích 243.577 ha trên tổng số trên 269 nghìn ha, đạt 90,5% tổng số diện tích đất cần cấp, trên 96% diện tích đủ điều kiện cấp giấy.

Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục mầm non, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 17/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Quyết định số 743/QĐ-CT ngày 10/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh (về đích trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ).


Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia trồng cây xanh hưởng ứng
Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn)

Với chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất theo Đề án sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh với tổng diện tích giao cho các Công ty Nông lâm nghiệp và Ban Quản lý là trên 70 nghìn ha, trong đó giao đất (không thu tiền sử dụng đất) trên 44,6 nghìn ha, cho thuê đất (trả tiền hàng năm) trên 25,4 nghìn ha; cấp mới 108 giấy chứng nhận cho 13 tổ chức, với diện tích trên 66,8 nghìn ha đạt 95,2%. Thu hồi trên 24,4 nghìn ha đất của các nông lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý; lập phương án giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo đúng quy định. Sở còn tham mưu giúp UBND tỉnh sớm hoàn thành việc lập cho các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng quản lý, khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch môi trường, quy hoạch đa dạng sinh học... đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước của ngành. 

Cũng trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai ứng dụng hệ thống thông tin đất đai Vilis 2.6 và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai theo mô hình liên thông giữa chi nhánh với văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan thuế, phòng công chứng và các ngân hàng thương mại. Sở là đơn vị đầu tiên trong tỉnh sử dụng Hệ thống một cửa điện tử giải quyết hồ sơ về các thủ tục hành chính của các tổ chức đến giao dịch tại Sở. Cơ chế quản lý, giải quyết thủ tục hành chính của Nhà nước cũng đã có sự chuyển biến quan trọng từ mệnh lệnh cửa quyền sang phục vụ. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ có ý thức và trách nhiệm hơn; làm việc văn minh, khoa học, hiệu quả hơn; tình trạng chậm trễ hồ sơ cũng từng bước được khắc phục, vì phải tuân thủ tuyệt đối theo các bước, quy trình qua phần mềm máy vi tính có kết nối internet. Một cửa điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng internet được coi là một quyết tâm của ngành nhằm thực hiện có hiệu quả đối với công tác cải cách thủ tục hành chính. Sở đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và việc tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Duy trì và cập nhật thường xuyên Website của Sở, đảm bảo cung cấp, phổ biến thông tin để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các doanh nghiệp, cá nhân về các lĩnh vực của ngành, thông tin, tuyên truyền quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. 

Tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường đã không ngừng được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành đã trưởng thành về năng lực, kiến thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, đủ sức gánh vác nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tin tưởng giao. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường có 5 phòng Quản lý Nhà nước, 2 Chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp. Năm 2015, ngành thành lập mới Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất với 11 chi nhánh tại 7 huyện, thành phố. 

Bài, ảnh: Dương Thanh

Tin cùng chuyên mục