Tiếng việt | English

Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: 30 năm xây dựng và phát triển

- Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang thành lập từ ngày 1-4-1990 với tên gọi là Chi cục KBNN Hà Tuyên. Sau khi tỉnh Hà Tuyên chia tách thành 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, ngày 31-8-1991 Chi cục KBNN Tuyên Quang được thành lập. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, KBNN Tuyên Quang luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành, của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, KBNN Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tổ chức tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước (NSNN), hạch toán phân chia nguồn thu cho các cấp đúng tỷ lệ điều tiết quy định. Mở rộng hình thức thu nộp, đó là ủy nhiệm qua ngân hàng tổ chức thu các khoản thu NSNN, các khoản thu phát sinh trên địa bàn, qua đó góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào NSNN. KBNN Tuyên Quang chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, đôn đốc kịp thời tập trung các khoản thu vào NSNN, góp phần đưa số thu NSNN trên địa bàn không ngừng tăng. Nếu như năm 2011, tổng thu NSNN là 875 tỷ đồng, đến năm 2015 là 1.433 tỷ đồng, kết thúc năm 2019 là 2.164 tỷ đồng. Số thu ngân sách năm 2019 tăng 276% so với năm 2011.


Khách hàng giao dịch tại KBNN Tuyên Quang.

Song song với nhiệm vụ tổ chức công tác thu NSNN, KBNN Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, thực hiện thanh toán, chính xác các khoản chi của NSNN đúng tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các cấp ngân sách, đơn vị dự toán trên địa bàn. Tổng chi NSNN năm 2011 là 5.207 tỷ đồng, năm 2019 là 8.366 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN Tuyên Quang đã phát hiện, từ chối hàng nghìn món chi của đơn vị sử dụng ngân sách và của chủ đầu tư do chưa chấp hành đúng quy định. 

Bên cạnh công tác quản lý, điều hành thu chi NSNN, KBNN Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ như triển khai thực hiện và khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách (gọi tắt là TABMIS); Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp NSNN (gọi tắt là TCS); thanh toán điện tử liên kho bạc; thanh toán điện tử song phương;... thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ tại nơi giao dịch. Đồng thời, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn huyện, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trong những năm qua, KBNN Tuyên Quang luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Hiện nay, đội ngũ công chức của đơn vị gồm 133 biên chế, số công chức có trình độ đại học và trên đại học chiếm 87,2%. Hàng tháng, quý việc tổ chức đánh giá chất lượng công tác, xếp loại công chức hàng năm luôn công khai minh bạch dựa trên mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian. Ngoài ra, KBNN Tuyên Quang chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tạo môi trường đoàn kết, dân chủ để mỗi công chức tự giác, tích cực nghiên cứu, học tập, sáng tạo, hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua, tạo động lực cho công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trong 30 năm, tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể KBNN Tuyên Quang liên tục đạt trong sạch vững mạnh, được các cấp, tổ chức ghi nhận đánh giá và khen thưởng. Nhiều cá nhân công chức của đơn vị có sáng kiến cải tiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác và đạt các danh hiệu thi đua, được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Tuyên Quang cho biết, trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay, KBNN Tuyên Quang tiếp tục bám sát các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm công tác quản lý thu - chi NSNN trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất; tham mưu kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế trong việc điều hành kinh tế - ngân sách, quản lý các khoản thu NSNN; kiểm soát chi ngân sách gắn với tiết kiệm chi tiêu công theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai dịch vụ công trực tuyến trong quản lý Nhà nước; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.                 

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục