Sơn Dương khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách

- Do tác động của dịch Covid-19, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế huyện Sơn Dương xác định công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn sẽ gặp khó khăn. Do vậy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thuế tập trung xây dựng kế hoạch, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Với sự nỗ lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đã quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn. Đến hết tháng 11 đã thu vượt 43 tỷ đồng so với dự toán.

Ông Lê Quang Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sơn Dương cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chi cục Thuế huyện Sơn Dương xác định công tác thu ngân sách gắn với thực hiện các chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính như giãn, giảm thuế, tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân... Để hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn, Chi cục Thuế huyện đã rà soát, đánh giá cụ thể tác động của đại dịch Covid-19 đối với từng khoản thu, từng người nộp thuế để thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước phù hợp trong điều kiện dịch bệnh, triển khai các phương án thu ngân sách trong từng tình huống, tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế, chống thất thu ngân sách.

Quản lý nguồn thu theo từng lĩnh vực, địa bàn, sắc thuế, người nộp thuế trên cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung khai thác nguồn thu còn tiềm năng. Khai thác tốt các khoản thu từ thu tiền sử dụng đất, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ... Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Chi cục Thuế huyện Sơn Dương đã triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Với sự chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, công tác thu thuế trên địa bàn huyện Sơn Dương đạt được kết quả khả quan. Tính đến hết  tháng 11, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 246/203 tỷ đồng, vượt 21,8% so với kế hoạch và tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2020; các khoản thu thuế, phí lệ phí theo quy định đạt 237,8/195,5 tỷ đồng, vượt 21,7% dự toán. Trong đó một số khoản thu đạt khá như: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thu đạt 100% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất vượt 42,4% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vượt 91,5% kế hoạch, thuế thu nhập cá nhân vượt 24,5% kế hoạch; lệ phí trước bạ đạt 99,6% kế hoạch; thu phí lệ phí đạt 100,4% kế hoạch... Tuy nhiên một số nguồn thu đạt thấp, như: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng 74,5% kế hoạch.

Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, Chi cục Thuế huyện Sơn Dương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sơn Dương Lê Quang Hà, Chi cục đã giao chỉ tiêu thu nợ và chỉ đạo đội kiểm tra thuế, bộ phận quản lý nợ triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ; tham mưu cho UBND huyện tăng cường các giải pháp chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách; phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn quy trình quản lý nợ thuế. Nắm chính xác số người nợ thuế, số thuế nợ đọng cũng như nguyên nhân nợ thuế để áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ.

Huyện Sơn Dương phấn đấu đến hết năm 2021 thu ngân sách trên địa bàn đạt 268 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với kế hoạch giao. Để hoàn thành mục tiêu, trong tháng 12 Chi cục Thuế huyện Sơn Dương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp thu, thực hiện cưỡng chế nợ thuế; xử phạt nghiêm những vi phạm về thủ tục hành chính thuế, nợ thuế; tham mưu kịp thời cho UBND huyện và Cục Thuế tỉnh có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách năm 2021. Đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, xác định rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp quản lý thu và chống thất thu ngân sách kịp thời, phù hợp.       

 Bài, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục