Tiếng việt | English

Tạo mọi điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo khẳng định, với mục tiêu có ít nhất 2.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm việc cho doanh nghiệp được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong hỗ trợ doanh nghiệp. Ngành thường xuyên cải cách thủ tục hành chính trong thẩm định, đăng ký số doanh nghiệp và mã thuế. Đặc biệt, thời gian đăng ký thành lập mới của một doanh nghiệp hiện đã được rút ngắn từ 2,1 ngày xuống còn 8 giờ làm việc, giảm 50% so với thời gian quy định. 


Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 1.820 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong số này đã có 177 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 209 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 1.755 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên gần 1.700 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 17 nghìn tỷ đồng. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo cho biết, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hiện chiếm đến hơn 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Chính vì thế, để trợ lực cho các doanh nghiệp, năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một nghị quyết chuyên biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đó là Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND, ngày 1 - 8 - 2019. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành Đề án Phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 


Một lớp tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật cho doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tháng 12 - 2019. 

Tuyên Quang hiện có dư địa rất lớn trong phát triển số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 24.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động có phát sinh doanh thu. Trong đó, có gần 23.000 hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng, 295 hộ doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng, trên 30 hộ doanh thu từ 3 đến 5 tỷ đồng, còn lại là hộ có doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm. Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 5 hội nghị phổ biến, tuyên truyền các cơ chế, chính sách pháp luật về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đồng thời tổ chức 2 khóa khởi sự doanh nghiệp, 2 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. 

Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, vì một mục tiêu “Doanh nghiệp phát tài, Tuyên Quang phát triển”, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đang nỗ lực cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Chính phủ, Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 06 của UBND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 n
 

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục