Tiếng việt | English

Trợ lực cho doanh nghiệp phát triển

- Thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.


Các doanh nghiệp tham gia lớp tập huấn quản trị kinh doanh và cập nhật những chính sách hỗ trợ
của tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức (tháng 12-2019).

Để thực hiện Nghị quyết số 17, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu đạt số lượng trên 2.000 doanh nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước trên 50% và tăng tỷ lệ đóng góp khoảng 20% vào GRDP của tỉnh. Đến năm 2030, phấn đấu đạt số lượng trên 3.000 doanh nghiệp, đạt mục tiêu 30 doanh nghiệp/1 vạn dân, đưa tỷ lệ tham gia thu ngân sách nhà nước trên 55% và đóng góp khoảng 25% vào GRDP của tỉnh.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự điều hành tích cực của UBND tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng thông thoáng. Các doanh nghiệp của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh phát triển cả về quy mô, năng lực và chất lượng hoạt động. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh ta có khoảng gần 200 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng mạnh so với giai đoạn trước (trung bình hơn 100 doanh nghiệp/năm). Tính đến tháng 12/2019, trên địa bàn tỉnh có 1.691 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 17.248 tỷ đồng. Như vậy, trong năm 2020, tỉnh ta phải phấn đấu có trên 300 doanh nghiệp mới thành lập thì mới hoàn thành được mục tiêu Nghị quyết số 17-NQ/TU đề ra.

Góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong năm 2020, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có rất nhiều các điều khoản miễn phí cho doanh nghiệp như: trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả các TTHC; các chi phí ban đầu đối doanh nghiệp thành lập mới, chuyển đổi từ hộ kinh doanh với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/doanh nghiệp. Nghị quyết cũng dành điều khoản hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tự tổ chức đo lường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

Để Nghị quyết số 06 sớm đi vào đời sống trong cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, giới thiệu các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Các địa phương đã tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; gắn kết các hoạt động phát triển doanh nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra hộ kinh doanh đề nghị phải thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, các doanh nghiệp rất hoan nghênh chủ trương đẩy mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Đây chính là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp sức mình vào phát triển kinh tế của tỉnh. Ngay khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, Hiệp hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt và chỉ đạo các Chi hội tiếp tục quán triệt tinh thần của Nghị quyết tới tất cả các hội viên. Hiệp hội sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; vận động, khuyến khích các dự án khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp mới.

Đồng chí Đỗ Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 06 của HĐND sớm đi vào đời sống cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nắm bắt kịp thời. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan chức năng về hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng Kế hoạch của ngành, đơn vị mình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục