Thơ: Điện về bản

Tác giả: Ngọc Hiệp - Thể hiện: Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ