Thủ tục sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố

- Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, người dân lưu ý về giấy tờ liên quan cần điều chỉnh.