Đổi mới đánh giá cán bộ nhìn từ việc “đặt hàng”, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu - Bài 2: Hiệu quả từ cách làm mới