Tiếng việt | English

Ý kiến góp ý vào các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Phương Đức Vĩnh, thôn Thác Lụa, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa)

Làm rõ giải pháp về xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách quản lý đất đai

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII có đề cập đến nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới về quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai đó là xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng tâm là đất đai. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về đất đai, nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện đại hoá lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bền vững, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng đất. Tôi đề nghị cần làm rõ thêm về các giải pháp này. Trong đó thời gian tới cần phải có chính sách pháp luật để phát triển lành mạnh thị trường quyền sử dụng đất, chú trọng thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, kiểm soát tình trạng đầu cơ đất. Đồng thời quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất công, đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi, làm thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất.

 

Anh Ma Văn Hiển, thôn Tống Pu, xã Bình An (Lâm Bình)

Có lộ trình phù hợp, khả thi đổi mới giáo dục và đào tạo

Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII, tôi rất đồng tình với phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhìn lại thời gian qua, tôi thấy giáo dục và đào tạo bước đầu được đổi mới căn bản, toàn diện. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô. Giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng hơn. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là chủ trương lớn, cần có lộ trình phù hợp, bảo đảm tính hệ thống, có giải pháp đồng bộ, khả thi. Trung ương Đảng cần có giải pháp chăm lo, đào tạo đội ngũ giáo viên là khâu then chốt trong chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Ông Hứa Văn Dương thôn Làng Đài 1, xã Kiên Đài (Chiêm Hóa)

Có giải pháp chuyển từ giảm nghèo sang làm giàu

Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là triển khai các dự án tạo sinh kế thoát nghèo bền vững. Vì đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào thiểu số phát triển chậm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao; khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng gia tăng giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần được xác định để định hướng kịp thời cho cả hệ thống chính trị quan tâm nhằm thực hiện những giải pháp cụ thể và sáng tạo trong thực hiện giảm nghèo. Đồng thời, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội về lâu dài cần xác định giải pháp đột phá để đồng bào dân tộc thiểu số chuyển từ  mục tiêu “giảm nghèo” sang “làm giàu”.

 

Ông Phạm Thành Đồng, người dân thôn Yên Thắng, xã Thắng Quân (Yên Sơn)

Có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ

Trong dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đối với lĩnh vực nông nghiệp, tôi rất đồng tình với giải pháp có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác. Thời gian qua, theo dõi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, tôi thấy các cấp ủy, chính quyền đã có những cơ chế thiết thực để hỗ trợ các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác mở rộng quy mô phát triển sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn, dự án...Tôi mong muốn, trong 5 năm tới, trong phần phương hướng, Trung ương sẽ bổ sung thêm giải pháp hỗ trợ, khuyến khích kinh tế hộ phát triển. Bởi nếu muốn kinh tế nông thôn phát triển và xây dựng nông thôn mới thành công thì cần nâng cao đời sống của mỗi người dân. Và chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ là rất cần thiết.

 

 

Chị Lý Thị Hương, Thôn Cây Quéo, xã Hùng Đức (Hàm Yên)

Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông ở vùng sâu vùng xa

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), tôi rất đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới.

Tôi tâm đắc về quan điểm chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đó là phương pháp giáo dục mà nhiều phụ huynh và cả xã hội đều mong muốn. Việc chuyển đổi “Từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý dạy và học trực tuyến, qua Internet, truyền hình, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học”... Đó là xu hướng phát triển tất yếu. Cụ thể, đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 đầu năm 2020 là minh chứng rõ nét, học sinh học trực tuyến rất phổ biến. Tuy nhiên, việc dạy và học trực tuyến qua Internet ở các xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, tôi mong muốn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng viễn thông ở các xã vùng sâu, vùng xa, nhằm theo kịp với xu hướng phát triển của xã hội.

 

Ông Nguyễn Tiến Đồng, thôn Yên Trung, xã Thanh Tương (Na Hang)

Phấn khởi trước thành tựu xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tôi nhận thấy đánh giá về kết quả đạt được và hạn chế của 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đảm bảo đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, sát, đúng với thực tiễn. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quyết liệt hơn. Công tác dân vận của Đảng được đổi mới. Đảng đã chú trọng công tác tổng kết thực tiễn; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Vì vậy, tôi đề nghị chỉnh sửa cụm từ: “với quyết tâm chính trị cao” thành “với quyết tâm chính trị rất cao” tại khổ 3 phần thứ nhất “Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII”. Tôi cũng mong rằng, dự thảo nên bổ sung các số liệu minh chứng cụ thể hơn nữa về kết quả đạt được trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng… để làm rõ hơn những yếu tố mang tính then chốt, chi phối toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. 
 


Vũ Thị Nhàn, thôn Nà Khả, xã Lăng Can (Lâm Bình)

Tiếp tục đẩy mạnh tái tạo cơ cấu nông nghiệp

Qua nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới, tôi thấy rằng, cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực hướng vào phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, miền, nhu cầu thị trường. Sản xuất nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững. Tuy nhiên, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chuyển biến chưa rõ nét và thiếu bền vững nhất là đối với khu vực miền núi. Tôi mong muốn trong chiến lược 10 năm tới cần tiếp tục chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, khai thác và phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ.

 

Bà Chẩu Thị Gấm, thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm (Lâm Bình)

Đầu tư khoa học, công nghệ cho nông nghiệp, nông thôn

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách ưu đãi cho nông nghiệp, nông thôn, thể hiện qua việc phân bổ đầu tư, bố trí nhân lực và sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy và chính quyền các cấp. Nhờ vậy, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã có sự phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.  Tuy nhiên,  quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã diễn ra mạnh mẽ làm cho diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, vấn đề ô nhiễm môi trường, đất đai bị hoang hóa đang là những vấn đề bức xúc trong sản xuất nông nghiệp. Do vậy, các nhà khoa học cần vào cuộc để góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị của nông sản, cải thiện môi trường và an sinh xã hội. Thời gian tới, các giải pháp xây dựng nông thôn mới cũng cần được nghiên cứu có tính vùng miền để phù hợp với thực tiễn ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi. Cần đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, trên cơ sở đầu tư khoa học công nghệ cho nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết.

 

Ông Giàng A Ngài, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa)

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc

Trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tôi rất tán thành nội dung “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố…”. Thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Đặc biệt trong đợt lũ lụt miền Trung vừa qua, tinh thần đoàn kết đó lại được phát huy mạnh mẽ là minh chứng rõ nét nhất. Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Đảng ta tiếp tục phát huy, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 

Nông Thị Tô, tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang (Na Hang)

Có chính sách phù hợp với cán bộ, công chức cấp cơ sở

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tôi đồng tình với phần đánh giá công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Các cấp đã tập trung kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ các cấp được quan tâm đào tạo, rèn luyện và có các chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ trẻ, có năng lực. Tôi cũng nhất trí với giải pháp là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ, phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội dung cần có cơ chế, chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở. Bởi theo tôi, mọi công việc trực tiếp triển khai đến với người dân đều thông qua đội ngũ này. Họ là những người trực tiếp làm việc, nắm bắt tình hình trong nhân dân rất vất vả. Vì vậy, để cán bộ, công chức cấp xã tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân thì cần phải có chế độ, chính sách tiền lương thỏa đáng đối với họ.

 

Ông Trấn Đức Chính, tổ 5, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang: 

Nâng cao chất lượng nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động

Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xa hội 10 năm 2021-2030, tôi rất vui mừng về những thành tựu đất nước đã đạt được trong 10 năm qua. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế cao, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong đó, tôi đặc biệt  quan tâm đến lĩnh vực lao động, việc làm. Tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Trong đó cần chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động. Từ đó, hình thành lực lượng lao động lành nghề, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động. Đồng thời đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng lao động, nhất là người có tài trong quản lý, quản trị nhà nước.

Tin cùng chuyên mục