Tiếng việt | English

Đánh giá công tác lãnh đạo của cấp ủy về quản lý, tổ chức lễ hội

Thông qua sơ kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố; sự đồng thuận, tham gia với vai trò chủ thể, quan trọng của nhân dân, cộng đồng xã hội trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và Thủ đô.

Đây là một trong những yêu cầu được nêu trong Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 15-5-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TƯ ngày 5-2-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Việc sơ kết sẽ được triển khai từ cấp cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc hoàn thành báo cáo gửi thành phố trước ngày 5-6.

Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị sơ kết dự kiến trước ngày 15-6. Ban Thường vụ Thành ủy lưu ý, việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, bảo đảm tiến độ, thời gian và phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục